سوالات متداول

سوالات متداول

با توجه به الگوهای قرارداده شده بر روی سیفتی باکس
سیفتی باکس جعبه ای است برای وسایل تیز و برنده مراکز درمانی و برای آرایشگاه ها نیز قابل استفاده است.
سیفتی باکس روش های مختلفی دارد برای از بین بردن. از جمله روش دفن و سوزاندن که روش سوزاندن برای محصول + BTEM است.
هنگامی که سیفتی باکس طبق خط چین های روی جعبه به انداره 3/4 پر شد، دیگر قابل استفاده نیست.